ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

 

 

 

 

21/05/2010

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη Συνεδρίασή του Νο 35 / 19.5.2010 έκανε δεκτή την εισήγηση της Ανώτατης Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας (Πρακτικό Νο 26 / 19.5.2010) για διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων Διαιτητών για προαγωγή τους σε Γ, Β΄ και Α Εθνική, με τις παρακάτω προϋποθέσεις (Ε.Κ.Δ., Άρθρο 8, παρ. 7):

 

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στην Α.Τ.Ε.Δ. / Ο.Δ.Π.Ε., ελεγμένα και υπογεγραμμένα από τους Συνδέσμους τους, ΜΕΧΡΙ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010.

 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν:

 

- Αίτηση (Υπόμνημα Α)

- Κατάσταση αγώνων σαν Διαιτητής (Υπόμνημα Β1)

- Κατάσταση αγώνων σαν Βοηθός Διαιτητής (Υπόμνημα Β2)

- Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 / 1986 (Υπόμνημα Γ)

 

ενώ ΜΟΝΟ οι Υποψήφιοι για Γ και Β Εθνική θα υποβάλουν επιπλέον  Τίτλο Σπουδών πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Σε ανάγκη βεβαίωσης ισοτιμίας, απαιτείται έγγραφο της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής. 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Σύμφωνα με τα Άρθρα 19,  20 και 21 του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού Διαιτησίας, οι προϋποθέσεις συμμετοχής ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθες:

 

3.1. Υποψήφιοι για Γ Εθνική

 

- να έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους ως Διαιτητές Α Κατηγορίας Συνδέσμου για μία (1) πλήρη ποδοσφαιρική περίοδο και έχουν διευθύνει αγώνες της κατηγορίας αυτής, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αγώνων, στους οποίους έχουν αγωνιστεί

 

- να έχουν συγκεντρώσει βαθμό τουλάχιστον επτά και μισό (7,5) κατά μέσο όρο, που υπολογίζεται από τη βαθμολογία τους στο τέλος κάθε περιόδου από την Τ.Ε.Δ. και την Α.Τ.Ε.Δ.
 

Βάση επιτυχίας των γραπτών εξετάσεων: επτά και μισό (7,5).

 

3.2. Υποψήφιοι για Β Εθνική

 

- να έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους σαν Διαιτητές Α Κατηγορίας Συνδέσμου για δύο (2) πλήρεις ποδοσφαιρικές περιόδους

 

- να έχουν αγωνισθεί ως Διαιτητές Α Κατηγορίας Συνδέσμου σε είκοσι (20) το λιγότερο αγώνες Β Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και άνω ως Διαιτητές και σε είκοσι (20) το λιγότερο αγώνες οποιασδήποτε Κατηγορίας ως Βοηθοί Διαιτητές τα τρία (3) τελευταία χρόνια.

 

Βάση επιτυχίας των γραπτών εξετάσεων: επτά και μισό (7,5).

 

3.3. Υποψήφιοι για Α Εθνική

 

- να έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους σαν Διαιτητές Β Εθνικής για μία (1) πλήρη ποδοσφαιρική περίοδο

- να έχουν αγωνισθεί σαν Διαιτητές Β Εθνικής σε δέκα πέντε (15) το λιγότερο αγώνες Α Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και άνω ως Διαιτητές, από τους οποίους οι πέντε (5) το λιγότερο να είναι αγώνες Εθνικών Πρωταθλημάτων ή Κυπέλλου Ελλάδος τα δύο (2) τελευταία χρόνια. Για τους βοηθούς διαιτητές Β Εθνικής να έχουν τριάντα (30) τουλάχιστον αγώνες ως βοηθοί διαιτητές οποιαδήποτε κατηγορίας (πρωταθλήματος ή κυπέλλου) τα δύο (2) τελευταία χρόνια.
 

Βάση επιτυχίας των γραπτών εξετάσεων: οκτώ (8,00).

 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

- Διάρκεια εξετάσεων: τρεις (3) ώρες
- Θα φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και στυλό
- Οι υποψήφιοι θα καταβάλουν επιτόπου παράβολο εξετάσεων τριάντα ευρώ , (30,00) για   Α Εθνική, είκοσι ευρώ (20,00) για Β Εθνική και είκοσι ευρώ (20,00) για Γ Εθνική. Οι αποδείξεις και τα Διπλώματα θα παραληφθούν
μέσω των Συνδέσμων τους.
 
5. Οι Εξεταστικές Επιτροπές, ο τόπος, ο χώρος και η ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθούν έγκαιρα.
 

 

 

29/04/2009

 

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Διαιτησίας (Άρθρο 31, παρ. 1), οι γραπτές εξετάσεις Διαιτητών για προαγωγή τους σε Β και Α Κατηγορία Συνδέσμου διεξάγονται από 15ης Μαϊου μέχρι και 25ης Ιουνίου κάθε έτους. Εξετάσεις προαγωγικές, που διεξάγονται σε άλλες ημερομηνίες εκτός των προβλεπόμενων, προκαλούν ακυρότητά τους. Υπενθυμίζουμε τις βασικότερες διατάξεις που διέπουν τις εξετάσεις αυτές.

 

1. Οι εξετάσεις προκηρύσσονται από την Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας του Συνδέσμου τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ακριβή ημερομηνία, ώρα και τόπο διεξαγωγής τους. (Άρθρο 31, παρ. 4)

2. Οι Εξεταστικές Επιτροπές είναι τριμελείς και ο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι Καθηγητής Διαιτησίας. (Άρθρο 31, παρ. 8)

3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στις Εξετάσεις:

α) προαγωγή σε Β΄ Κατηγορία Συνδέσμου (Άρθρο 17):  

             - έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους ως Διαιτητές Γ Κατηγορίας Συνδέσμου για μια (1) πλήρη ποδοσφαιρική περίοδο

             - έχουν αγωνισθεί ως Διαιτητές Γ κατηγορίας σε πέντε (5) αγώνες το λιγότερο ως Διαιτητές και σε δεκαπέντε (15) αγώνες το λιγότερο ως Βοηθοί Διαιτητές, σε αγώνες πρωταθλήματος ή Κυπέλλου οποιασδήποτε κατηγορίας

            - έχουν συγκεντρώσει βαθμό τουλάχιστον 6.50 κατά μέσο όρο, που υπολογίζεται από τη βαθμολογία τους στο τέλος κάθε περιόδου από την Τ.Ε.Δ.

            - έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχουν επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις που θα δώσουν βαθμολογία τουλάχιστον 6,50.

 β) προαγωγή σε Α Κατηγορία Συνδέσμου (Άρθρο 18):

- έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους ως Διαιτητές Β Κατηγορίας Συνδέσμου για μία (1) πλήρη ποδοσφαιρική περίοδο

- έχουν αγωνισθεί ως Διαιτητές Β Κατηγορίας Συνδέσμου σε οκτώ (8)αγώνες το λιγότερο ως Διαιτητές και σε οκτώ (8) αγώνες το λιγότερο σαν Βοηθοί Διαιτητές, σε αγώνες οποιασδήποτε Κατηγορίας τα δύο (2) τελευταία χρόνια

- έχουν συγκεντρώσει βαθμό τουλάχιστον επτά (7,00) κατά μέσο όρο, που υπολογίζεται από τη βαθμολογία τους στο τέλος κάθε περιόδου από την Τ.Ε.Δ.

- έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχουν επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις, που θα δώσουν, βαθμολογία τουλάχιστον επτά (7,00).

4. Τα ερωτηματολόγια των γραπτών εξετάσεων συντάσσονται από τα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής (Άρθρο 31, παρ. 7, 9). Περιέχουν τριάντα (30) έως σαράντα (40) ερωτήσεις σε θέματα Κανονισμού Παιδιάς, Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου, Εσωτερικού Κανονισμού Διαιτησίας (Ο.Δ.Π.Ε.), Κανονισμού Διαιτησίας Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Ε.Δ. / Ε.Π.Ο.), διατάξεων Καταστατικών Ο.Δ.Π.Ε. και Συνδέσμου, Ιστορίας Ποδοσφαίρου κ.τ.λ. Οι ερωτήσεις είναι ευκρινείς και αντιπροσωπευτικές της διδακτέας ύλης. Εξασφαλίζεται υποχρεωτικά το απόρρητο των γραπτών.

5. Μετά από πρόταση της Τ.Ε.Δ., ο Σύνδεσμος ζητεί έγκαιρα από την           Α.Τ.Ε.Δ. / Ο.Δ.Π.Ε. τον ορισμό Εκπροσώπου της στις εξετάσεις, κατά προτίμηση Καθηγητή Διαιτησίας όμορου Συνδέσμου, με αμοιβαιότητα. (Άρθρο 8, παρ. 6)

6. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται από τις Εξεταστικές Επιτροπές μέσα σε δέκα πέντε (15) το πολύ ημέρες από αυτές, συντασσόμενου Πρακτικού. (Ε.Κ.Δ., Άρθρο 31, παρ. 9). Η Τ.Ε.Δ. μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες στη συνέχεια προβαίνει στην προαγωγή των επιτυχόντων, συντάσσοντας αντίστοιχο Πρακτικό, που εγκρίνεται με τη σειρά του από το Δ.Σ. του Συνδέσμου, κοινοποιούμενο στην Ο.Δ.Π.Ε. και στους ενδιαφερόμενους. (Άρθρο 31, παρ. 10)

7. Τυχόν αποτυχόντες και εφόσον το επιθυμούν δύνανται να ζητήσουν από το Δ.Σ. του Συνδέσμου αναθεώρηση των γραπτών τους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης, καταβάλλοντας παράβολο είκοσι (20,00) ευρώ. Η απόφαση, μέσω Ειδικής Αναθεωρητικής Επιτροπής, που ορίζει το Δ.Σ., ανακοινώνεται μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες στον προσφεύγοντα. (Άρθρο 31, παρ. 14, 15)

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007

 

 

Επιλέξτε το αρχείο που σας ενδιαφέρει και πατήστε στο "Download" για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Για να διαβάσετε τα αρχεία που είναι σε μορφή PPS ή DOC, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Microsoft Office PowerPoint και Word αντίστοιχα. Για να μπορείτε να διαβάσετε τα αρχεία που είναι σε μορφή PDF, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Acrobat Reader. Εάν δεν το έχετε, μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

 

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

2008 Ο.Δ.Π.Ε.